Selecteer een pagina

Privacybeleid

Disclaimer

Hoewel wij de informatie op deze website zo correct en actueel mogelijk hebben willen weergeven, zijn wijzigingen en/of fouten in de gegevens te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Privacy verklaring

Wie zijn wij:

De Branderij
Krom Boomssloot 16 A
1011 GW Amsterdam
020-627 44 37
info@debranderij.nl
https://debranderij.nl.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
– Bankrekeningnummer(s) (indien sprake is van betalingsverkeer tussen u en De Branderij)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@garageroest-deborst.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

– Het afhandelen van uw betalingen
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om onze diensten te kunnen leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Branderij bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn: Zolang er sprake is van dienstverlening aan de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er betalingsverkeer is tussen De Branderij en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er nog (betalings)verplichtingen bestaan tussen De Branderij en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang bewaring van persoonsgegevens gewenst is door de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien bewaring van uw persoonsgegevens niet meer wenselijk is, kunt u ons schriftelijk kenbaar maken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Branderij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:

De Branderij maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor verbetering van gebruiksgemak. Meer informatie over cookies vindt u op onze Cookiebeleid pagina

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk ingediend te worden bij De Branderij. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking schriftelijk in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mailadres: info@debranderij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

De Branderij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Branderij doet haar uiterste best om persoonsgegevens veilig te verwerken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email: info@debranderij.nl.